ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Wimmit BV

1. Definities:

1.1. Wimmit BV: Verwijst naar het bedrijf gevestigd aan Kruisstraat 123, 2570 Duffel.

1.2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de producten of diensten van Wimmit BV.

2. Toepasselijkheid:

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wimmit BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Producten en Diensten:

3.1. Wimmit BV levert producten en diensten zoals beschreven in de overeenkomst of op de website.

3.2. De klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig verstrekken van de benodigde informatie voor de levering van producten of diensten.

4. Prijzen en Betaling:

4.1. De prijzen zijn zoals vermeld in de overeenkomst of op de website van Wimmit BV.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn. Bij gebreke hiervan is Wimmit BV gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen.

5. Levering:

5.1. De leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2. Wimmit BV is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door overmacht.

6. Garantie:

6.1. Wimmit BV biedt de garantie zoals vermeld in de productgarantievoorwaarden.

6.2. De klant dient gebreken binnen een redelijke termijn schriftelijk te melden aan Wimmit BV.

7. Aansprakelijkheid:

7.1. De aansprakelijkheid van Wimmit BV is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.

7.2. Wimmit BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving of bedrijfsschade.

8. Toepasselijk Recht:

8.1. Op alle overeenkomsten tussen Wimmit BV en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

9. Geschillen:

9.1. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Wimmit BV is gevestigd.